Tasmota Templates

Gosund SP112

{"NAME":"Gosund 112v3.4","GPIO":[320,0,321,0,2656,2720,0,0,2624,257,224,0,0,4800],"FLAG":0,"BASE":18}

Nous A1

{"NAME":"NOUS A1","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}

LS5050C-TAS Module

{"NAME":"LS5050C-TAS","GPIO":[32,0,0,0,417,0,0,0,416,0,418,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":18}

delock11826

{"NAME":"OBI Socket 2","GPIO":[17,0,0,0,0,0,0,0,21,52,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":61}

Athom SW1132EU Module

{"NAME":"Athom SW1132EU","GPIO":[158,53,0,17,22,18,0,0,0,21,52,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

Athom SW012EU Module

{"NAME":"Athom SW012EU","GPIO":[158,53,0,17,22,18,0,0,0,21,52,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

Athom 3-Way Mini Relay Switch Module

{"NAME":"RS01-TAS-1","GPIO":[0,0,0,32,576,0,0,0,0,224,160,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

DHT11

{"NAME":"ESP01S DHT11","GPIO":[255,255,1,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}

LED

{"NAME":"ESP-01S-RGB-LED-v1.0","GPIO":[0,1,1376,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}